KOPERASI KESATUAN GURU-GURU MELAYU MALAYSIA BARAT BERHAD
Bangunan KGMMB, No. 720 Jalan Sentul, 51000 Kuala Lumpur
Tel: 03-4041 1723 / 25, 03-4045 3743 / 75   Fax: 03-4041 1730   Email: kopkgmmb@tm.net.my

 

 

     
       
Saudara Setiausaha,
KGMMB / KOPERASI KGMMB BERHAD
No.720 Jalan Sentul,
51000 Kuala Lumpur.
No. Anggota KGMMB
No. Anggota Koperasi
 
PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

(Bersama ini disertakan 2 set borang BPA 1/79 untuk KGMMB dan Koperasi KGMMB Berhad serta Borang Masuk dan juga salinan Kad Pengenalan serta slip Gaji Terkini yang telah disahkan untuk tindakan tuan).

Dengan sukacitanya saya memohon menjadi anggota KGMMB dan KOPERASI KGMMB BERHAD. Saya memberi pengakuan akan setia kepada kehendak Undang-undang Kecil KGMMB dan Koperasi KGMMB Berhad yang telah sedia dan yang akan dipinda atau ditambah dari semasa ke semasa.

       
Nama Penuh:
No. KP (Baru):
Alamat Rumah:
Bandar:
Poskod: Bandar: Negeri:
 
No. Tel:    No. HP:
Alamat Sekolah / Pejabat:
 
Poskod: Bandar: Negeri:
 
No. Tel:
Tarikh Lahir:
   Jawatan:
No. Gaji:
   Kod Majikan/Rujukan:
Gaji sebulan:
RM
 
...........................
Tandatangan Pemohon
Saya bersetuju untuk membayar sebanyak RM39.00 (Pendaftaran: RM12.00, Yuran: RM27.00) pada bulan pertama bagi menjadi anggota KGMMB dan Kop. KGMMB Bhd. Pada bulan seterusnya potongan keseluruhan RM27.00 sahaja iaitu (Yuran: RM2.00, KWK: RM2.00 (KGMMB). Saham: RM20.00. Insuran Khairat Kematian: RM3.00 (Kop. KGMMB Bhd). (Wang pendaftaran melalui potongan gaji bagi bulan pertama sahaja) serta Insuran Khairat Kematian RM3.00 sebulan)
   
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Disahkan oleh mesyuarat pada:
 
No. Resit:    Tarikh Resit:
Tindakan bahagian pentadbiran pada: oleh
Potongan bermula pada gaji bulan:
 
Tindakan bahagian komputer:
 
Setiausaha
KGMMB / KOPERASI KGMMB BHD
PENERIMA MENJADI ANGGOTA KGMMB DAN KOPERASI KGMMB BERHAD
Cikgu
telah diterima menjadi anggota KGMMB / Koperasi KGMMB Berhad mula dari    No. Pend. Koperasi .

Bersama ini disertakan Buku Undang-undang Kecil Koperasi Kesatuan Guru-guru Melayu Malaysia Barat dan Kad Keahlian untuk rujukan cikgu.


Nota:
2 borang BPA yang disertakan, hendaklah dilengkapkan dan ditandatangan dan disahkan oleh majikan (Hanya Chop & Tandatangan sahaja) dan tandatangan cikgu sahaja. Butiran lain akan diisikan oleh pihak KGMMB dan Koperasi KGMMB Berhad.


 

 

Setiausaha
KGMMB / KOPERASI KGMMB BHD

 
BORANG PENAMA
Saya dengan sukacitanya menamakan nama (Nama-nama) di bawah ini sebagai orang (Orang-orang) yang
berhak menerima saham-saham dan keuntungan, (JIKA ADA) apabila saya meninggal dunia.
1.
Nama:
No. KP:
 
Alamat:
 
Tarikh Lahir:
Umur pada tarikh penamaan:
 
Pertalian dengan anggota yang menamakan:
 
Saham atau kepentingan yang hendak diperuntukkan kepada penama:
peratus
         
2.
Nama:
No. KP:
 
Alamat:
 
Tarikh Lahir:
Umur pada tarikh penamaan:
 
Pertalian dengan anggota yang menamakan:
 
Saham atau kepentingan yang hendak diperuntukkan kepada penama:
peratus
         
3.
Nama:
No. KP:
 
Alamat:
 
Tarikh Lahir:
Umur pada tarikh penamaan:
 
Pertalian dengan anggota yang menamakan:
 
Saham atau kepentingan yang hendak diperuntukkan kepada penama:
peratus
         
4.
Nama:
No. KP:
 
Alamat:
 
Tarikh Lahir:
Umur pada tarikh penamaan:
 
Pertalian dengan anggota yang menamakan:
 
Saham atau kepentingan yang hendak diperuntukkan kepada penama:
peratus
         
  Tarikh:
Tandatangan:
 
 
Nama:
 
No. Anggota:
 
No. KP:
 
Penama-penama seperti yang tersebut pada borang permohonan menjadi anggota telah didaftarkan.
Cikgu tidak memberikan nama Penama untuk didaftarkan.
Tarikh:
Tandatangan

KESATUAN GURU-GURU MELAYU MALAYSIA BARAT
Bangunan KGMMB, No. 720 Jalan Sentul, 51000 Kuala Lumpur
Tel: 03-4045 5140   Fax: 03-4045 5140   Email: kgmmb_hq@tm.net.my

 

 

     
       
Saudara Setiausaha,
KGMMB / KOPERASI KGMMB BERHAD
No.720 Jalan Sentul,
51000 Kuala Lumpur.
No. Anggota KGMMB
No. Anggota Koperasi
 
PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

(Bersama ini disertakan 2 set borang BPA 1/79 untuk KGMMB dan Koperasi KGMMB Berhad serta Borang Masuk dan juga salinan Kad Pengenalan serta slip Gaji Terkini yang telah disahkan untuk tindakan tuan).

Dengan sukacitanya saya memohon menjadi anggota KGMMB dan KOPERASI KGMMB BERHAD. Saya memberi pengakuan akan setia kepada kehendak Undang-undang Kecil KGMMB dan Koperasi KGMMB Berhad yang telah sedia dan yang akan dipinda atau ditambah dari semasa ke semasa.

       
Nama Penuh:
No. KP (Baru):
Alamat Rumah:
Bandar:
Poskod: Bandar: Negeri:
 
No. Tel:    No. HP:
Alamat Sekolah / Pejabat:
 
Poskod: Bandar: Negeri:
 
No. Tel:
Tarikh Lahir:
   Jawatan:
No. Gaji:
   Kod Majikan/Rujukan:
Gaji sebulan:
RM
 
...........................
Tandatangan Pemohon
Saya bersetuju untuk membayar sebanyak RM39.00 (Pendaftaran: RM12.00, Yuran: RM27.00) pada bulan pertama bagi menjadi anggota KGMMB dan Kop. KGMMB Bhd. Pada bulan seterusnya potongan keseluruhan RM27.00 sahaja iaitu (Yuran: RM2.00, KWK: RM2.00 (KGMMB). Saham: RM20.00. Insuran Khairat Kematian: RM3.00 (Kop. KGMMB Bhd). (Wang pendaftaran melalui potongan gaji bagi bulan pertama sahaja) serta Insuran Khairat Kematian RM3.00 sebulan)
   
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Disahkan oleh mesyuarat pada:
 
No. Resit:    Tarikh Resit:
Tindakan bahagian pentadbiran pada: oleh
Potongan bermula pada gaji bulan:
 
Tindakan bahagian komputer:
 
Setiausaha
KGMMB / KOPERASI KGMMB BHD
PENERIMA MENJADI ANGGOTA KGMMB DAN KOPERASI KGMMB BERHAD
Cikgu
telah diterima menjadi anggota KGMMB / Koperasi KGMMB Berhad mula dari    No. Pend. Koperasi .

Bersama ini disertakan Buku Undang-undang Kecil Koperasi Kesatuan Guru-guru Melayu Malaysia Barat dan Kad Keahlian untuk rujukan cikgu.


Nota:
2 borang BPA yang disertakan, hendaklah dilengkapkan dan ditandatangan dan disahkan oleh majikan (Hanya Chop & Tandatangan sahaja) dan tandatangan cikgu sahaja. Butiran lain akan diisikan oleh pihak KGMMB dan Koperasi KGMMB Berhad.


 

 

Setiausaha
KGMMB / KOPERASI KGMMB BHD

 
BORANG PENAMA
Saya dengan sukacitanya menamakan nama (Nama-nama) di bawah ini sebagai orang (Orang-orang) yang
berhak menerima saham-saham dan keuntungan, (JIKA ADA) apabila saya meninggal dunia.
1.
Nama:
No. KP:
 
Alamat:
 
Tarikh Lahir:
Umur pada tarikh penamaan:
 
Pertalian dengan anggota yang menamakan:
 
Saham atau kepentingan yang hendak diperuntukkan kepada penama:
peratus
         
2.
Nama:
No. KP:
 
Alamat:
 
Tarikh Lahir:
Umur pada tarikh penamaan:
 
Pertalian dengan anggota yang menamakan:
 
Saham atau kepentingan yang hendak diperuntukkan kepada penama:
peratus
         
3.
Nama:
No. KP:
 
Alamat:
 
Tarikh Lahir:
Umur pada tarikh penamaan:
 
Pertalian dengan anggota yang menamakan:
 
Saham atau kepentingan yang hendak diperuntukkan kepada penama:
peratus
         
4.
Nama:
No. KP:
 
Alamat:
 
Tarikh Lahir:
Umur pada tarikh penamaan:
 
Pertalian dengan anggota yang menamakan:
 
Saham atau kepentingan yang hendak diperuntukkan kepada penama:
peratus
         
  Tarikh:
Tandatangan:
 
 
Nama:
 
No. Anggota:
 
No. KP:
 
Penama-penama seperti yang tersebut pada borang permohonan menjadi anggota telah didaftarkan.
Cikgu tidak memberikan nama Penama untuk didaftarkan.
Tarikh:
Tandatangan